Navigácia

Obsah

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený s poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Rozhoduje o základných otázkach života obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta je volený na 4 roky. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovo - právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom. Môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné.